Friday, October 21, 2011

Dood 'Koning der Koningen' verdeelt Afrika / Death 'King of Kings' Divides Africa

JOHANNESBURG/NAIROBI - In Afrikaanse landen wordt zeer verdeeld gereageerd op de dood van de Libische dictator Muammar Kaddafi. Die werd in 2008 door collega-leiders nog uitgeroepen tot 'Koning der Koningen' vanwege zijn inspanningen voor vergaande samenwerking tussen Afrikaanse landen, maar had ook vele tegenstanders op het continent.

Kaddafi steunde in het verleden met 'zijn' oliedollars een lange reeks rebellenbewegingen en bevriende dictators, die verantwoordelijk waren voor de dood van miljoenen mensen. Zo kon Idi Amin, die in de jaren '70 een bloedbad aanrichtte als dictator van Uganda, rekenen op wapens en geld uit Libië. Amin vond na de val van zijn bewind in 1979 een veilig heenkomen in Libië.

De opmerkelijkste bondgenoot van Kaddafi was vermoedelijk Nelson Mandela. Het anti-apartheidsicoon en de eerste zwarte president van Zuid-Afrika vergat nooit dat Kaddafi zijn Afrikaans Nationaal Congres altijd had gesteund in de strijd tegen het apartheidsbewind.

Mandela bezweek in de jaren '90 niet voor druk van westerse landen om afstand te nemen van Kaddafi. Hij speelde een cruciale rol in het beëindigen van de internationale pariastatus van Kaddafi in 2003. Die was ontstaan in 1988 door de terreuraanslag op een Amerikaans passagiersvliegtuig boven de Schotse plaats Lockerbie. Daarvoor werd uiteindelijk een Libiër veroordeeld, die zou hebben gehandeld in opdracht van het bewind van Kaddafi.

In het afgelopen jaar bleef een aantal Afrikaanse presidenten zich in meer of minder mate lovend uitlaten over Kaddafi. Onder hen waren Robert Mugabe, sinds 1980 dictator van Zimbabwe, en Yoweri Museveni, die sinds 1986 Uganda in een ijzeren greep houdt. „Muammar Kaddafi is, ongeacht zijn fouten, een ware nationalist”, zo citeerde de Britse omroep BBC Museveni in februari, toen de opstand tegen het Kaddafibewind begon. „Ik prefereer nationalisten boven trekpoppen van het buitenland.” Daarmee verwoordde Museveni de gevoelens van veel 'Big Men', zoals decennia regerende autocraten in Afrika doorgaans worden omschreven door hun burgers.

Andere leiders oordelen veel kritischer over Kaddafi. „Hij had een prachtige droom over een Verenigde Staten van Afrika”, zo zei de Zuid-Afrikaanse geestelijke Desmond Tutu, die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. „Maar ik denk dat we hem vooral zullen herinneren vanwege wat er gebeurde in de laatste dagen van zijn bewind, toen hij zijn eigen volk bombardeerde.”


ENGLISH:


JOHANNESBURG / NAIROBI - African countries are deeply divided in response to the death of Libyan dictator Muammar Gaddafi. In 2008 Gaddafi was proclaimed 'King of Kings' by fellow leaders because of his efforts for comprehensive cooperation between African countries, but also had many enemies on the continent.

In the past Gaddafi supported with "his" petrodollars a long series of rebel movements and friendly dictators, who were responsible for the deaths of millions. This allowed Idi Amin, who was a dictator of Uganda, to mass murder his people, and could rely on weapons and money from Libya. Amin took refuge in Libya after the fall of his regime in 1979.

The most notable ally of Gaddafi was probably Nelson Mandela, the anti-apartheid icon and the first black president of South Africa, never forgot that Gaddafi had always supported his African National Congress in the struggle against the apartheid regime.

Mandela caved in on the pressure in the 90s from Western countries to distance themselves from Gaddafi. He played a crucial role in ending the international pariah status Gaddafi in 2003. Which was established in 1988 by the terrorist attack on an American airliner over Sottish city Lockerbie. Eventually a Libyan was convicted, who would have acted on behalf of the Gaddafi regime.

In the past year remained a number of African presidents to a greater or lesser extent praised Gaddafi. Among them were Robert Mugabe, Zimbabwe's dictator since 1980, and Yoweri Museveni, who has Uganda in an iron grip since 1986. "Muammar Gaddafi, whatever his faults, a true nationalist", as the BBC quoted Museveni in February, when the uprising began against the Gaddafi regime. "I prefer nationalists over jumping jacks from abroad." Expressed Museveni thus the feelings of many "Big Men" as decades reigning autocrats in Africa are usually defined by their citizens.

Other leaders are far more critical judgments about Gaddafi. "He had a beautiful dream of a United States of Africa", said the South African Desmond Tutu, who received the Nobel Peace Prize in 1984. "But I think we will remember him mostly because of what happened in the last days of his reign, when he bombed his own people."

-

Related Articles; Was Gaddafi Really That Bad? An Analysis..

The media has always portrayed him as an evil man, ofcourse he did bad things.. but he also did very good things too, even MANDELA PRAISED GADDAFI, that counts for something.. People open your eyes, and stop feeding on the false images the media gives us about people, people like Muammar Gaddafi.. STOP THIS MADNESS! WE HAVE THE POWER TO OVERTHROW THE ELITE!

TAG# The Gaddafi Chronicles, updates, news, pictures and videos ->

No comments: