Friday, January 27, 2012

'Twitter gaat tweets censureren / Twitter is going to censor tweets'

Microblognetwerk Twitter is in steeds meer landen actief is, ook in landen waar anders tegen de vrijheid van meningsuiting wordt aangekeken. Om in deze landen geaccepteerd te worden heeft Twitter besloten tweets te blokkeren in landen waar deze in strijd zijn met de wet.

“Nu we internationaal blijven groeien, komen we ook in landen die anders denken over de vrijheid van expressie. Sommigen verschillen zo van onze ideeën dat we daar geen bestaansrecht hebben. Anderen zijn gelijk aan onze ideeën maar verbieden bepaalde typen informatie om historische of culturele redenen, zo verbieden Frankrijk en Duitsland pro-Nazi content”, zo leg Twitter uit op de bedrijfs-blog.

Tot voor kort moest Twitter als het een verwijderingsverzoek kreeg van een bepaald land, de betreffende tweet uit het wereldwijde netwerk verwijderen. Het microblognetwerk is nu in staat een tweet selectief te blokkeren, zodat alleen gebruikers in een bepaald land deze niet te zien krijgen.

Twitter schrijft in de blog een manier te hebben gevonden om heel open aan gebruikers te communiceren dat content wordt geblokkeerd en wat de reden daarvan is.

De stap van Twitter wordt door voorvechters van de vrijheid van meningsuiting gemengd ontvangen. Critici wijzen er op dat Twitter de technologie alleen ontwikkeld heeft om zich te kunnen vestigen in landen die censuur toepassen en menen dat de vrijheid van meningsuiting in het geding komt. Anderen zijn genuanceerder. “De vraag is: Wat is het beste voor de vrijheid van meningsuiting?”, vraagt Cynthia Wong van het Center for Technology & Democracy zich af. “Als Twitter geheel geblokkeerd wordt in bepaalde landen, is dat echt beter? Het lijkt erop dat Twitter een goede stap heeft genomen door te kijken hoe ze de schade aan de rechten van de mens kunnen beperken door te voldoen aan lokale wetgeving.”

Bron; Telegraaf.nl

ENGLISH:

Microblog Network Twitter is active in more countries, including in countries which have a different view on freedom of expression. To be accepted in these countries Twitter has decided to block tweets in countries where they conflict with the law.

"As we continue to grow internationally, we also come in countries that think differently about freedom of expression. Some are so different from our ideas that we have no right to exist. Others are similar to our ideas but prohibit certain types of information for historical or cultural reasons, as France and Germany, banning pro-Nazi content", so put Twitter on the company blog.

Until recently when Twitter had received a request from a particular country, Twitter had to remove the tweet from the worldwide network. The microblogging network is now capable of selectively blocking a tweet, so that only users in a particular country does not see it.

Twitter writes in the blog that a way was found to be very open to users to communicate that content is blocked and what the reason is.

The step of Twitter was received by mixed feelings from by advocates of freedom of speech. Critics point out that Twitter has only developed the technology for them to settle in countries with censorship and believe that freedom of expression is at stake. Others are more nuanced. "The question is: What is best for the freedom of speech?" Asks Cynthia Wong of the Center for Democracy & Technology herself. "When Twitter is completely blocked in some countries, is that really better? It seems that Twitter has taken a good step by seeing how the damage to the human rights may limit comply with local laws. "

------

Well i think Twitter is just acting on behalf of SOPA/ACTA, and this is another step towards complete censorship of the internet.. it's all in the timing..

Leave thoughts as comments..

No comments: